Dự án Lũy Bán Bích
   17 / 01 / 2018
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Dự án Lũy Bán Bích

Chi tiết dự án:


Tên dự án   Nâng cấp cải tạo đường Lũy Bán Bích
Gói thầu   TH10.TP3
Chủ đầu tư   HUUIOIMU
Tên hợp đồng   50/2014/HĐ-NCĐT PLHD901/PL-50/2014/HĐ-NC
Giá trị hợp đồng   108 tỷ đồng

 

Danh mục: